Zásady ochrany osobních údajů

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE: Prosinec 2016
 
 
Vítejte na stránkách www.olynth.cz, jež jsou vlastnictvím společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. 
Společnost Johnson & Johnson, s.r.o. se zajímá o otázky ochrany osobních údajů a chce, abyste byli obeznámeni s tím, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy týkající se informací shromažďovaných námi nebo našimi poskytovateli služeb prostřednictvím webových stránek nebo webových služeb (včetně například webových stránek pro mobilní telefony nebo aplikací), které provozujeme nebo řídíme a na kterých čtete tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „webové stránky“). Poskytnutím osobních údajů nebo používáním webových stránek souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.
 
 
SBĚR ÚDAJŮ
 
Informace, které poskytujete
 
Některé části těchto webových stránek po vás mohou požadovat zadání osobních údajů, abyste mohli využívat dané prvky (například objednávka informačního zpravodaje, tipy/odkazy, zpracování objednávky) nebo se mohli podílet na určité aktivitě (například soutěže nebo jiné propagační akce). O tom, které informace jsou vyžadovány a které informace jsou nepovinné, budete informováni.
 
Na základě Vašeho souhlasu, informace, které zadáte, můžeme kombinovat s jinými informacemi, které jsme od Vás získali, a to buď na internetu, nebo mimo něj, včetně např. historie vašich transakcí.
 
Informace můžeme také kombinovat s informacemi o Vás, které získáme z jiných zdrojů, například od jiných provozních společností Johnson & Johnson, z veřejně dostupných zdrojů informací (včetně informací z vašich veřejně dostupných profilů na sociálních sítích) nebo od jiných třetích stran. Osobní údaje shromážděné pro jeden nebo více účelů nebudeme používat k jinému účelu, který je neslučitelný s původním účelem zpracování.
 
 
Pasivní shromažďování a používání informací
 
V průběhu vašeho pohybu po těchto stránkách mohou být pomocí různých technologií a prostředků pasivně shromažďovány (tj. shromažďovány bez vašeho aktivního zadání těchto informací) určité anonymní informace, např. IP adresy, cookies, internetové značky nebo navigační data.
Přečtěte si prosím Zásady používání cookies  a zkontrolujte nastavení panelu cookies , kde jsou k dispozici podrobné informace o cookies a dalších monitorovacích technologiích, které se používají na našich stránkách. V těchto Zásadách také najdete informace o tom, jak všechny cookies a monitorovací technologie vypnout, pokud s jejich používáním nesouhlasíte. Pokud soubory cookie nebo jiné monitorovací technologie nezakážete, vyvodíme z toho, že s jejich použitím souhlasíte.
 
 
Jak používáme a zveřejňujeme informace
 
Informace, které nám poskytnete, používáme a zveřejňujeme způsobem popsaným v místě odběru.
 
Informace o vás nebo od vás používáme také následovně:
- k odpovědím na vaše dotazy a ke splnění vašich požadavků, například k odeslání dokumentů, které požadujete, nebo e-mailových upozornění;
- k odeslání důležitých informací týkajících se našeho vztahu s vámi nebo těchto webových stránek, změn našich podmínek a zásad anebo jiných administrativních informací a
- pro naše obchodní účely, například pro analýzu dat, audity, vývoj nových výrobků, vylepšení našich webových stránek, zlepšení našich produktů a služeb, zjišťování trendů při používání webových stránek, osobního přizpůsobování vašeho pohybu na těchto stránkách předkládáním výrobků a nabídek vám na míru a pro zjištění účinnosti našich reklamních kampaní.
 
 
Informace získané prostřednictvím webových stránek také poskytujeme:
- našim pobočkám, a to pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Seznam našich poboček naleznete zde  (kliknutím na odkaz se dostanete k formuláři 10 K, Exhibit 21 v části SEC Filings). Johnson & Johnson s.r.o je strana odpovědná za správu společně používaných osobních údajů;
- našim partnerským třetím stranám, s nimiž nabízíme reklamní kampaně za účasti více značek (co-branding nebo co-marketing);
- našim třetím poskytovatelům služeb, kteří zajišťují služby, jako je hosting a moderování webových stránek, hosting mobilních aplikací, analýza dat, zpracování plateb, vyřizování objednávek, poskytování infrastruktury, IT služby, záruční a pozáruční servis, e-mailové a direct mailingové služby, zpracování kreditních karet, auditorské služby a jiné služby, s cílem umožnit jim poskytovat služby, a
- třetí osobě v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného předání, vcelku nebo jakékoli části, našeho podnikání, aktiv nebo akcií (včetně případů souvisejících s úpadkovým nebo podobným řízením).
 
Kromě toho používáme a zveřejňujeme informace shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek, pokud jsme přesvědčeni, že je to nezbytné nebo vhodné: (a) je-li to povoleno příslušným zákonem včetně zákonů platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) je-li to v souladu s právním řízením; (c) je-li to nutné pro splnění žádostí veřejných a vládních orgánů včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (d) je-li to nutné k prosazení našich podmínek nebo (e) pro ochranu našich aktivit nebo aktivit některé z našich poboček; (f) je-li to nutné pro ochranu našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku našich poboček, vás nebo jiných osob a (g) umožní-li nám to usilovat o nápravu nebo omezení škod, které můžeme utrpět. Informace shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek můžeme s vaším souhlasem také používat a zveřejňovat jiným způsobem.
 
 
Používáme a zveřejňujeme také informace, které shromažďujeme pasivně, jak je popsáno výše v odstavci „Pasivní shromažďování a používání informací, a pro jakýkoli jiný účel, kromě případů, kdy jsme povinni podle platných zákonů jednat jinak (například jsme-li povinni s takovými informacemi zacházet jako s osobními údaji). Dále můžeme za jakýmkoli účelem používat a zveřejňovat informace, které nejsou v osobně identifikovatelné podobě. Pokud zkombinujeme informace, které neumožnují přímou nebo nepřímou identifikaci, s informacemi, které takovou identifikaci umožnují (např. kombinace vašeho jména a geografické polohy), budeme s takto kombinovanými informacemi zacházet po dobu, co budou spojené, jako s osobními údaji.
 
 
 
WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
 
 
Tyto zásady ochrany osobních údajů neřeší ochranu osobních údajů, informací nebo jiné postupy třetích stran včetně jakékoliv třetí strany, která provozuje webové stránky nebo webovou službu (včetně jakékoliv aplikace), jež je k dispozici prostřednictvím těchto webových stránek, nebo na které tyto webové stránky obsahují odkaz, ani za tuto ochranu a postupy neneseme odpovědnost. Dostupnost nebo začlenění odkazu na jakékoli takové webové stránky nebo služby na webových stránkách neznamená, že je my nebo naši partneři podporujeme.
 
 
BEZPEČNOST
 
 
Na ochranu osobních údajů pod naší kontrolou využíváme přiměřená organizační, technická a administrativní opatření. U žádného přenosu dat přes internet ani systému ukládání dat nemůže být bohužel zaručena 100 % bezpečnost. Máte-li důvod domnívat se, že vaše spolupráce s námi již není bezpečná (například pokud máte pocit, že došlo k ohrožení bezpečnosti jakékoliv záležitosti, kterou s námi řešíte), neprodleně nás informujte o problému a kontaktujte nás v souladu s odstavcem
„Jak nás kontaktovat“ níže.
 
 
VÝBĚR A PŘÍSTUP
 
 
Vaše volby týkající se našeho využívání a zpřístupňování vašich osobních údajů
 
Dáváme vám možnost volby ve věci využívání a zveřejňování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Na výběr máte:
 
- zasílání marketingových sdělení: Pokud již od nás nechcete dostávat pravidelná marketingová sdělení, můžete jejich zasílání odhlásit. Za tímto účelem nás kontaktujte prostřednictvím emailu  info@jnjcz.cz. Ve své zprávě uveďte prosím své jméno, typ(y) marketingových sdělení, která již nechcete dostávat, a adresu(y), na kterou je/jsou odesílán(a). Pokud si již například nepřejete dostávat od nás marketingové e-maily nebo direct mail, sdělte nám to s uvedením svého jména a e-mailové nebo poštovní adresy. Odhlášení marketingových e-mailů můžete také provést dle pokynů pro odhlášení uvedených v jakékoliv marketingové zprávě.
 
- zasílání připomínek: Pokud již od nás nechcete dostávat pravidelné zdravotní připomínky, můžete jejich zasílání odhlásit. Za tímto účelem nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu  info@jnjcz.cz. Ve své zprávě uveďte prosím své jméno a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, na které dostáváte naše připomínky.
 
 
- sdílení vašich osobních údajů s pobočkami a třetími partnerskými stranami: Pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje nadále nesdíleli s našimi pobočkami anebo partnerskými třetími stranami, můžete toto sdílení zrušit. Za tímto účelem nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@jnjcz.cz. Ve své zprávě prosím uveďte, že si již nepřejete, abychom sdíleli vaše osobní údaje s našimi pobočkami a / nebo partnerskými třetími stranami pro marketingové účely, a uveďte své jméno a e-mailovou adresu.
 
Budeme se snažit vyhovět vaší (vašim) žádosti (žádostem) ihned, jakmile to bude možné. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete pro některou z výše uvedených možností, nebudeme moci odstranit vaše osobní údaje z databází našich poboček, jimž jsme již vaše osobní údaje sdělili (tj., k datu, kdy vyhovíme vaší žádosti o odhlášení). Upozorňujeme také, že pokud se rozhodnete odhlásit zasílání našich marketingových zpráv, můžeme vám stále zasílat důležité zprávy o transakcích a administrativní zprávy, ze kterých se nemůžete odhlásit.
 
 
Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům, jak je můžete měnit nebo vymazat
 
Pokud chcete přezkoumat, opravit, aktualizovat nebo vymazat osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím těchto webových stránek, prosím kontaktujte nás prostřednictvím. e-mailu se žádostí na info@jnjcz.cz. Budeme se snažit vyhovět vaší žádosti ihned, jakmile to bude možné.
 
 
LHŮTA UCHOVÁVÁNÍ
 
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách, pokud není delší období vyžadováno nebo povoleno zákonem nebo není nutné pro jiné splnění zákonné povinnosti.
 
 
 
POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEZLETILÝMI OSOBAMI
 
Webové stránky nejsou určeny pro děti do 18 let a od návštěvníků v této věkové skupině nebudeme prostřednictvím těchto stránek žádat sdělování jakýchkoliv osobních údajů.
 
 
PŘESHRANIČNÍ PŘENOS
 
Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v zemích, kde máme svá zařízení nebo poskytovatele služeb, a prostřednictvím našich webových stránek nebo poskytnutím souhlasu (pokud to vyžaduje zákon) souhlasíte s přenosem údajů do zemí mimo zemi vašeho trvalého pobytu včetně Spojených států, v nichž mohou platit jiná pravidla ochrany údajů než ve Vaší zemi.
 
 
CITLIVÉ ÚDAJE
 
Pokud vás o to výslovně nepožádáme nebo vás k tomu nevyzveme, neposílejte a neoznamujte nám prosím prostřednictvím těchto webových stránek nebo jiným způsobem jakékoli citlivé osobní údaje (tj. údaje vztahující se k národnosti, rasovému nebo etnickému původu, politickým názorům, náboženskému nebo jinému přesvědčení, zdravotnímu stavu, sexuálnímu životu, genetickým údajům, biometrickým údajům umožňujícím přímou identifikaci nebo ověření pravosti, trestní minulosti nebo členství v odborových organizacích. V případech, kdy si můžeme vyžádat nebo vás vyzvat ke sdělení citlivých údajů, učiníme tak s vaším výslovným souhlasem.
 
 
AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit. Zkontrolujte si prosím v části „Nejnovější aktualizace“ v horní části této stránky, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost v den zveřejnění jejich aktualizovaného znění na webových stránkách. Pokud používáte webové stránky po provedení těchto změn, znamená to, že s aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte.
 
 
JAK NÁS KONTAKTOVAT
 
Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@jnjcz.cz nebo nám prosím napište na následující adresu:
 
Johnson & Johnson, s. r. o.
Karla Engliše 3201/6
Praha 5
150 00
 
  • Tyto stránky využívají soubory cookies dle popisu uvedeného v našich Zásadách používání souborů cookies. Abyste viděli, jaké soubory cookies používáme a abyste mohli nastavit své vlastní předvolby, přečtěte si prosím Přílohu A Zásad používání souborů cookies. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookies, nadále prosím naše stránky používejte.
    Pokud se rozhodnete vypnout používání souborů cookies generovaných společností Johnson & Johnson, s.r.o. nebo jinou společností, toto okno prohlížeče nebude fungovat správně kvůli nedostupnosti souborů cookies. Veškeré údaje získané během této relace prohlížení nebudou uloženy, takto získané údaje budou smazány.